Tkinter

Proměnné


Proměnná v Tkinteru je specielní objekt pro uložení hodnoty. Tato proměnná může být sdílena více widgety a registruje, které widgety se na ní odkazují.
Na rozdíl od Pythonu musíme typ proměnné předem deklarovat a to použitím některé ze čtyř tříd (odvozených od třídy Variable): Pro zjištění aktuálních hodnot těchto proměnných použijeme metodu .get().
Hodnotu proměnné lze změnit metodou .set(value).

Widgety se na proměnné odkazují prostřednictvím svých parametrů variable, textvariable, value, onvalue a offvalue.
Toto spojení pracuje v obou směrech. Dojde-li z nějakého důvodu ke změně proměnné, dojde také k aktualizaci příslušného widgetu.

Následující ukázka vrátí do konzoly stav zatržítka po zavření okna:

from tkinter import*

root = Tk()
spamVar = StringVar()
spamChB =Checkbutton(root, text='Spam?',
           variable=spamVar,
           onvalue='yes', offvalue='no')
spamChB.pack()
root.mainloop()

print(spamVar.get())


Další příklady použití proměnných lze vidět v kapitole Radiobutton a Checkbutton.